Børn og smerter

Ofte tages børns klager over smerter i bevægeapparatet ikke alvorligt. Det at børn i perioder vokser meget, kan give anledning til smerter og problemer i led og muskler. Disse problemer skal tages alvorligt, så barnet kommer ud af sin smertetilstand så hurtigt som muligt. Kiropraktoren kan ved undersøgelsen af barnet konstatere, om der er fejlfunktioner i bevægeapparatet.

 

Smerter i voksenlivet varsles i teenageårene

Hos de fleste mennesker, der i voksenlivet får lændesmerter, begynder de allerede i teenageårene. Det er naturligt at tænke på forebyggelse af funktionsproblemer i ryggen hos børn, hvis bevægeapparat undergår så store vækstperioder, hvor de lange rørknogler kan vokse op til 1 cm på 1 måned. Muskulaturen halter ofte bagefter med dårligt koordinerede bevægelser til følge i den periode, der går, før muskulaturen har indhentet knoglernes længdevækst.

I barne- og ungdomsårene ændres holdning og bevægemønster. Ryghvirvlernes endelige modning og form nås først i teenageårene. Det siger sig selv at alle forhindringer for en normal udvikling bør opspores og om muligt behandles. Børn reagerer normalt hurtigere på kiropraktisk behandling end voksne.

 

En nænsom behandling

Den kiropraktiske behandling af børn er meget nænsom, men formålet er i princippet det samme som for voksne, nemlig at få leddene til at bevæge sig frit og naturligt igen.

 


 

Udvalgte diagnoser

 

Spædbarnskolik: Spædbarnskolik defineres som anfald af irritabilitet, gråd eller uro i mere end 3 timer pr dag, i mere end 3 døgn pr. uge i mere end 3 uger hos et i øvrigt raskt barn.

Der er højst sandsynligt mange årsager til spædbarnskolik. Kiropraktorer har i mange år behandlet spædbarnskolik med god effekt. Den kiropraktiske behandling er blevet undersøgt i to randomiserede kliniske undersøgelser med modstridende resultater. I den første undersøgelse var der god effekt af den kiropraktiske behandling. Men forældrene var ikke blindede for behandlingen, og den positive effekt kan derfor muligvis tilskrives forældrenes positive forventninger (1). Den anden undersøgelse var en norsk dobbeltblindet undersøgelse fra 2001, der ikke viste en effekt af kiropraktisk behandling af spædbarnskolik. Man diskuterer, om det er den pågældende kiropraktors behandlingsteknik, som ikke har været optimal og som fraviger den behandling, der oftest gives i danske kiropraktorklinikker (2).

Der forskes idag meget indenfor spædbarnskolik, samtidig er der et voksnede antal undersøgelser, der viser en bekymrende høj forekomst af senere udviklingsproblemer hos de tidligere kolikbørn. Synsforstyrrelser, temperamentsproblemer, overfølsomhed overfor berøring, nedsat koncentrationsevne, hyperaktivitet og dårligt søvnmønster er nogle af de problemer, der er blevet kædet sammen med et voldsomt grådmønster som spæd.

På trods af modstridende forskningsresultater, anbefaler vi fortsat kiropraktisk undersøgelse, behandling og rådgivning af børn med spædbarnskolik.

 

Kiss Kidd Syndrom: Kiss Kidd Syndrom skyldes en fejlfunktion i den øverste del af halshvirvelsøjlen. Bevægeligheden mellem kranie og halshvirvelsøjle og bevægelighed i de øvrige øverste nakkeled er vigtige for barnets normale motoriske udvikling og for de selvregulerende sansemæssige funktioner i kroppen. Der er belæg for, at især funktionsforstyrrelser i den øverste del af nakken kan forsinke en den normale motoriske udvikling hos barnet.

 

Skævt baghoved: Siden sundhedsstyrelsen i 1992 inførte restriktioner omkring spædbørns sovestillinger, til kun at sove på ryggen, for at undgå vuggedød, har skæve og flade baghoveder været et tiltagende problem i Danmark. Man har reduceret antallet af tilfælde af vuggedød ganske betydeligt, faktisk med hele 40%, men der ses til gengæld flere tilfælde af skæve/flade baghoveder.

Hvis barnet har en favoritside, kan dette forårsage, at kraniet, fordi det er så blødt, kan blive fladt på den side barnet helst drejer til. Andre gange vil barnet gerne holde sit hovede i central stilling, altså forårsage et fladt baghovede. Der kan være flere årsager til, at et barn favoriserer en side frem for en anden. Det kan skyldes stillingen intrauterint, fødselstraumer, en medfødt kort halsmuskel eller andre medfødte problematikker. Men ofte har det medført en mekanisk nedsat bevægelse i nakken, som kan behandles af en kiropraktor.

Hos os bliver barnet grundigt undersøgt og findes der nedsat bevægelighed, har vi mulighed for at behandle dette med lette tryk og dermed give barnet mulighed for at dreje hovedet bedre. Der vil også blive instrueret i øvelser og lejringsteknikker. Der kan i nogle tilfælde være behov for supplerende øvelser fra en børnefysioterapeut eller -ergoterapeut.